Jakie wyróżniamy podstawowe obowiązki notariusza?

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności notarialnych. Muszą one być zgodne z prawem i mieć charakter dokumentu urzędowego.

Co jest zaliczane do czynności notarialnych?

W ramach czynności notarialnych notariusz wykonuje sporządzanie aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia, poświadczeń. Zajmuje się doręczaniem oświadczeń, spisywaniem protokołów, a także sporządzaniem protestów weksli i czeków. Przyjmuje również na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe. Sporządza wpisy, odpisy i wyciągi dokumentów. Wykonuje projekty aktów, oświadczeń oraz innych dokumentów. Zajmuje się także wieloma innymi czynnikami wynikającymi z odrębnych przepisów.

Jakie są obowiązki notariusza?

Podstawowym obowiązkiem notariusza jest godne reprezentowanie zawodu, a także niepodejmowanie dodatkowego zatrudnienia bez upoważnienia. Notariusz musi dochować tajemnicy zawodowej, a także działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Praca notariusza polega głównie na sporządzaniu akt i dokumentów potwierdzających dokonanie określonych czynności np. zawieranie umów kupna sprzedaży nieruchomości. Notariusz jest osobą zaufania publicznego, a więc musi wykonywać swoje obowiązki z bezwzględnym przestrzeganiem przepisów prawa. Nie ma od tego żadnych odstępstw. Musi wykazywać się również bezstronnością.

Notariusz nie jest funkcjonariuszem państwowym ani urzędnikiem, prowadzi prywatną działalność regulowaną przepisami Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie. Na tej podstawie działa również https://www.kancelaria-notarialna.net/. Zapewnia profesjonalną i rzetelną obsługę, której oczekuje każdy klient. Co więcej, na wysokim poziomie świadczone są wszystkie czynności notarialne.

Cechy dobrego notariusza

Dobry notariusz kieruje się etyką zawodową i interesami klienta. Prowadzi sprawę z poszanowaniem przepisów prawa, informuje klienta o wszystkich możliwych rozwiązaniach i działaniach, jakie można wdrożyć, w trosce o najlepszy interes. Nigdy nie zataja żadnych informacji, a jednocześnie obowiązuje go tajemnica zawodowa.

Dyskrecja i taktowność są wymagane od notariusza. Nie można wykorzystać informacji dotyczących sprawy na własny użytek ani w żaden sposób ich rozpowszechniać. Notariusz jest bardzo często świadkiem ludzkich sukcesów, ale również dramatów. Towarzyszy przy trudnych emocjonalnie sytuacjach, dlatego jego zachowanie zawsze musi być taktowne.

Dobry notariusz jest odporny na stres, stabilny emocjonalnie oraz niezwykle opanowany. Podejmuje konsekwentne działania, w trosce o interesy klienta. Powinna go cechować wyrozumiałość, ponieważ wielu klientów emocjonalnie podchodzi do swojej sprawy.